Úvodní » GDPR


GDPR

Zásady zpracování osobních údajů klientů

Tyto zásady Zpracování osobních údajů klientů (dále jen zásady) popisují, jakým způsobem 3D Návrhy zpracovává osobní údaje svých klientů a ostatních subjektů údajů (dále jen vás) v souvislosti s poskytováním služeb ze strany společnosti 3D Návrhy. Tyto zásady se uplatňují v případě, pokud klient používá, používal nebo vyjádřil záměr použít nebo pokud klient či jakýkoli jiný subjekt údajů jakýmkoli jiným způsobem souvisí se službami nebo produkty poskytovanými společností 3D Návrhy, a to i v případě, pokud k uvedenému došlo ještě před účinností těchto zásad.

1.

Definice

1.1.

3D Návrhy – společnost 3D Návrhy s.r.o., IČ 27980898, adresa Domažlická 68, Plzeň Česká Republika, telefonické spojení +420 602380083 e-mail info@3Dnyvrhy.cz;

1.2.

GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

1.3.

Klient – fyzická osoba, která používá, používala nebo vyjádřila záměr použít produkty a služby poskytované společností.

1.4.

Osobní údaj – jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen subjekt údajů). Údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství, také mohou obsahovat osobní údaje;

1.5.

Právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů – jakékoli příslušné právní předpisy upravující zpracování osobních údajů, kromě jiných zejména GDPR;

1.6.

Zpracování – jakákoli činnost nebo soubor činností, které jsou prováděné s osobními údaji nebo se souborem osobních údajů, bez ohledu na to, zda jsou prováděné automatizovanými prostředky. Jde například o získávání, zaznamenávání, uchovávání, změnu, zpřístupnění, dotazování, přenos, zobrazení údajů atd.

1.7.

Smlouva – smlouva uzavřená mezi společností 3D Návrhy a klientem.

2.

Správce

2.1.

Společnost 3D Návrhy zodpovídá za zpracování vašich osobních údajů, a proto je považována za správce podle GDPR.

2.2.

Zpracování vašich osobních údajů se upravuje právním řádem České republiky.

3.

Získávání vašich osobních údajů

3.1.

3D Návrhy získává vaše osobní údaje následujícími způsoby:

3.1.1.

Pokud jste klientem, poskytujete společnosti 3D Návrhy osobní údaje buď přímo, nebo společnost 3D Návrhy získala vaše osobní údaje při předchozím poskytování služeb, například když jste žádali o poskytnutí půjčky nebo jiných služeb od společnosti 3D Návrhy.

3.1.2.

Zároveň získáváme osobní údaje automatizovanými prostředky, když používáte webovou stránku 3D Návrhy.

3.2.

3.2. Získané osobní údaje jsou nutné pro účely, které blíže vysvětlujeme níže, přičemž bereme v potaz povahu služeb a produktů, které společnost 3D Návrhy poskytuje, jakož i potřeby dostatečné identifikace klientů a zajištění jejich důvěryhodnosti.

4.

Zpracovávané osobní údaje

4.1.

3D Návrhy zpracovává osobní údaje klientů za účelem uzavírání a plnění smluv s klienty. Uvedené zahrnuje řádnou identifikaci. Právní důvod k takovémuto zpracování tvoří uzavření a plnění smlouvy s klientem, ale i oprávněný zájem společnosti 3D Návrhy zajistit, aby klient byl důvěryhodný, jakož i účel získání splatného plnění a právní a regulační povinnosti společnosti 3D Návrhy, které se na ni vztahují podle příslušných právních předpisů, které upravují platební instituce, jež zahrnují např. oznamovací povinnosti příslušným regulačním orgánům, dodržování pravidel proti legalizaci příjmů z trestné činnosti (AML) a financování terorizmu a pravidla pro řádné identifikování klienta (KYC) a zajištění důvěryhodnosti klienta.

4.2.

Pro potřeby výše uvedeného zpracovává 3D Návrhy následující osobní údaje:

4.2.1.

identifikační údaje (např. jméno, rodné číslo, datum narození, město narození, občanství, údaje o dokladu totožnosti a jeho kopie, fotografie, podpis, adresa bydliště);

4.2.2.

kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, komunikační jazyk);

4.2.3.

bankovní údaje (např. bankovní identifikační číslo, název banky, jméno držitele účtu, číslo bankovního účtu, informace o transakcích uskutečněných z vašeho bankovního účtu, v případě, že jste s tím souhlasili);

4.2.4.

údaje ohledně důvěryhodnosti (např. údaje, které umožňují společnosti 3D Návrhy provést audit ohledně souladu s pravidly proti legalizaci příjmů z trestné činnosti a financování terorizmu a zajištění souladu s mezinárodními pravidly, včetně údajů o záměru podnikatelského vztahu, jakož i údaj o tom, zda je klient politicky exponovanou osobou);

4.2.5.

údaje získané při plnění zákonných povinností (např. informace získané z dotazování u inspekčních orgánů, notářů, daňových úřadů, soudů a exekutorů);

4.2.6.

údaje z komunikace (např. e-mailů, nahrávky telefonických rozhovorů);

4.2.7.

přihlašovací údaje pro přihlášení na webovou stránku 3D Návrhy;

4.2.8.

údaje, které se týkají služeb (např. ohledem plnění nebo nesplnění smlouvy, transakční historie, podané přihlášky, žádosti a stížnosti).

4.3.

3D Návrhy zároveň zpracovává osobní údaje získané k následujícím účelům:

4.3.1.

plnění povinností společností 3D Návrhy vyplývající z právních předpisů (např. pravidel proti legalizaci příjmů z trestné činnosti (AML) a financování terorizmu a pravidel o řádné identifikaci klienta (KYC) a zajištění, že jste důvěryhodný klient);

4.3.2.

zajištění práv společnosti 3D Návrhy (údaje o nároku, uplatnění nároku a ochranu nároku). Právním důvodem takovéhoto zpracování je oprávněný zájem společnosti 3D Návrhy;

4.3.3.

hodnocení kvality služeb společnosti 3D Návrhy, včetně služeb zákaznické podpory a služeb zajištění kvality. Právním důvodem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti 3D Návrhy na ohodnocení a rozvoji kvality svých služeb zákaznické podpory.

5.

Zpracování na základě souhlasu

5.1.

3D Návrhy také zpracovává osobní údaje na základě souhlasu (např. pro potřeby přímého marketingu).

5.2.

V případě, že se zpracování zakládá na souhlasu, jste oprávněni kdykoli odvolat tento souhlas po komunikaci se společností 3D Návrhy na níže uvedené kontaktní údaje nebo přihlášením do svého účtu. Prosíme, berte na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na takovém souhlasu před jeho odvoláním.

5.3.

Co se týče zpráv přímého marketingu odeslaných na váš e-mail, jste oprávněni odvolat souhlas a odhlásit odběr dalších e-mailů kliknutím na odkaz „odhlásit odběr“ na konci každého e-mailu nebo přihlášením do vašeho účtu.

5.4.

Prosíme, pročtěte si také další části níže.

6.

Zpracovatel

6.1.

3D Návrhy při zpracování osobních údajů klientů využívá důkladně vybrané poskytovatele služeb (zpracovatele). I v tomto případě společnost 3D Návrhy i nadále plně odpovídá za vaše osobní údaje.

6.2.

3D Návrhy využívá následující skupiny zpracovatelů: právní a jiné poradce, jiné společnosti ze skupiny 3D Návrhy, poskytovatele datových úložišť, poskytovatele telemarketingových, marketingových a průzkumných služeb, poskytovatele e-mailových a SMS služeb, poskytovatele identifikačních a certifikačních služeb, platebních služeb, , poskytovatelů hlasových hovorů, online a offline zpracovatelů.

7.

Třetí strany

7.1.

3D Návrhy sdílí vaše osobní údaje pouze s těmi třetími stranami, které jsou zde výslovně uvedené, a to v případě, pokud to vyžadují příslušné právní předpisy (např. povinnost společnosti 3D Návrhy sdílet osobní údaje s příslušnými orgány veřejné moci) nebo na základě vašeho souhlasu.

7.2.

Sdílíme vaše osobní údaje s následujícími třetími stranami:

7.2.1.

auditoři společnosti 3D Návrhy. Právním důvodem takového sdílení je zajištění souladu s právními povinnostmi společnosti 3D Návrhy.

7.2.2.

regulační orgány, které regulují společnost 3D Návrhy. Právním důvodem takového sdílení je zajištění souladu s právními povinnostmi společnosti 3D Návrhy.

8.

Přenos osobních údajů do třetích zemí (mimo EHP)

8.1.

3D Návrhy přenáší osobní údaje pro osoby ze skupiny 3D Návrhy a jiných adresátů (včetně zajištění přístupu k osobním údajům od těchto osob) mimo Evropský hospodářský prostor, např. do USA, Kanady, Švýcarska. Uvedené zahrnuje ochranu přístupu k osobním údajům z těchto zemí. 3D Návrhy však uvedené činnosti provádí jen případě, pokud k tomu má právní důvod, včetně situace, je-li příjemce osobou, která: (i) se nachází v zemi, která zajišťuje přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů; nebo (ii) na základě právního předpisu, který poskytuje stejnou míru ochrany jako předpisy EU pro přenos osobních údajů mimo EU.

8.2.

Chcete-li bližší informace o přenosu osobních údajů mimo EU, kontaktujte společnost 3D Návrhy prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

9.

Uchovávání údajů

9.1.

3D Návrhy uchovává vaše osobní údaje v souladu s interními předpisy po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly získané nebo po dobu nezbytnou k zajištění svých práv nebo po nezbytnou dobu na základě příslušných právních předpisů. Berte na vědomí, že v případě, že jsou stejné osobní údaje zpracovávané pro více účelů, budou tyto osobní údaje uchovávané po nejdelší dobu, která je pro dané účely určená. Maximální doba uchovávání je totožná s promlčecí dobou pro nároky vyplývající z těchto transakcí, která je do 10 let ode dne poslední transakce nebo uzavření účtu, podle toho, co z uvedeného nastane dříve.

10.

Vaše práva

10.1.

V rozsahu vyžadovaném příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů máte všechna práva subjektu údajů ve vztahu k vašim osobním údajům. Uvedené zahrnuje právo:

10.1.1.

žádat o zpřístupnění vašich osobních údajů;

10.1.2.

získat kopii vašich osobních údajů;

10.1.3.

opravit nesprávné nebo neúplné osobní údaje, které se vás týkají;

10.1.4.

vymazat vaše osobní údaje;

10.1.5.

omezit zpracování vašich osobních údajů;

10.1.6.

na přenos vašich osobních údajů;

10.1.7.

podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů, která se zakládá na vašem převažujícím oprávněném zájmu a které vychází ze zpracování pro přímý marketing;

10.1.8.

máte-li za to, že vaše práva byla porušena, máte právo podat stížnost:
- službě zákaznické podpory 3D Návrhy nebo
- pověřenci společnosti 3D Návrhy;
- Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ);
- na soudy, pokud máte za to, že byla porušena vaše práva.

10.2.

Chcete-li uplatnit vaše práva, kontaktujte společnost 3D Návrhy prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

10.3.

Berte prosím na vědomí, že svá práva můžete uplatňovat také prostřednictvím přihlášení do vašeho účtu 3D Návrhy.

11.

Změna těchto zásad

11.1.

V případě, že se praxe zpracování osobních údajů společnosti 3D Návrhy změní nebo bude nezbytné změnit tyto zásady v návaznosti na změnu právní úpravy, rozhodovací praxe nebo usměrnění příslušných orgánů, je společnost 3D Návrhy oprávněná kdykoli jednostranně tyto zásady změnit. O takové změně vás bude společnost 3D Návrhy informovat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané nejpozději jeden měsíc před účinností jakékoli změny.

12.

Kontaktní údaje

12.1.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů ze strany společnosti 3D Návrhy nebo pokud byste měli zájem uplatnit svá práva jako subjektu údajů, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

 

 Pracovní doba: pondělí - pátek                              

 9:00 - 12:00      13:00 - 17:00 

 So. Ne. zavřeno 

 Zákaznická linka: 602 380 083

e-mail:  info@3Dnavrhy.cz

GDPR

Potřebujete poradit? Nevíte si rady s výběrem? Zodpovíme jakýkoliv dotaz. Kontaktujte nás prosím.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.