Úvodní » VOP Všeobecné podmínky – zpracování grafického 3D návrhu a vizualizace.


VOP Všeobecné podmínky – zpracování grafického 3D návrhu a vizualizace.

I. Všeobecné podmínky 

(odkaz na VOP se nachází v patičce tohoto webu)

VOP se vztahují na všechny smlouvy o dílo a objednávky zpracování 3D návrhů a vizualizací společností 3D Návrhy s.r.o. sídlem Domažlická 68, 318 00 Plzeň IČO: 27980898 (dále jen zhotovitel).
Při uzavření smlouvy o dílo nebo objednávky se vychází ze skutečnosti, že objednatel (dále jen zákazník) je seznámen s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami“.

 II. Uzavření smlouvy o dílo – objednávka 3D návrhu nebo vizualizace.

K uzavření smlouvy o dílo – objednávky 3D návrhu může dojít prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Osobní písemné objednávky zákazníkem u zhotovitele na e-mail info@3Dnavrhy.cz, kam bude zaslán vyplněný formulář „objednávka“ ke stažení zde, nebo prostřednictvím objednávkového formuláře „Objednávka“ na stránkách webu https://www.3dnavrhy.cz/objednavka.htm .
Cena a termín zhotovení návrhu, dále rozsah služeb a podmínky ve zvolené variantě, odkazuje zhotovitel na platnou nabídku cen, uvedenou v sekci ceník www.3Dnavrhy.cz/ceniky/cenik-3d-navrhy .

Smlouva o dílo může být uzavřena i písemnou formou, kdy ustanovení takové smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto VOP, mají před nimi přednost. V ostatních, smlouvou neřešených otázkách se smluvní vztah řídí těmito VOP a příslušnými právními předpisy.

III. Předmět plnění

Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících se zhotovením 3D návrhu / vizualizace, která je specifikována v objednávce nebo smlouvě o dílo nebo v potvrzené objednávce zhotovitelem.

Určení předmětu díla musí být jednoznačné, určité. Musí též odpovídat platné nabídce zhotovitele, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání díla. Neakceptováním platných podmínek nabídky zhotovitele, či jejich akceptování objednatelem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.

Zhotovitel vždy po ukončení sve pracé označí svůj výrobek (3D návrh/vizualizaci) logem společnosti případně sloganem, nebo vodním znakem na viditelným místě prektu. Ovšak tak aby objednateli nepřekážali teto prvky v řádnem prohlížení obrázku, 3D návrhu čí jiných produktu společnosti 3D Návrhy s.r.o.

IV. Práva a povinnosti stran

Zhotovitel se zavazuje zhotovit zákazníkovi a dodat 3D návrh/vizualizaci v množství, kvalitě a lhůtě za podmínek stanovených v platné nabídce zhotovitele v den uzavření smlouvy o dílo nebo přijetí objednávky.
Za zakázku zpracovanou a dodanou zhotovitelem zákazníkovi, je zákazník povinen uhradit cenu dle platného ceníku v den uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky zhotovitelem.
Pro případ, že zhotovitel přijme objednávku, kterou není schopen sám zhotovit, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby, kdy za zhotovená díla odpovídá, jakoby jej zhotovil sám.
Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

 V. Smlouva o dílo uzavřená prostřednictvím prostředků komunikace na dálku
Aplikace

Uzavírá-li zákazník smlouvu o dílo prostřednictvím aplikace, je zhotovitelem vždy společnost 3D Návrhy s.r.o.
Při zadávání objednávky prostřednictvím aplikace je zákazník povinen dodržovat postup zadávání, který tato aplikace nabízí. Pokud zákazník tento postup nedodrží, je zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout.
Dodavatel vydá nebo pošle na e-mail zákazníkovi zhotovený 3D návrh/vizualizaci pouze na základě řádné objednávky, učiněné prostřednictvím aplikace a po zaplacení dohodnuté ceny.
Poskytování služeb zhotovitelem není omezeno územím České republiky. Při požadování výstupu 3D návrhu/vizualizace v tiskové podobě, vždy se tiskne jedenkrát ve formátu A4 a objednací adresa i místo dodání se vždy musí nacházet na území České republiky.
Zhotovitel jako výstup své práce, zhotovené 3D návrhy/vizualizace, nabízí obrázky ve formátu JPG, JPEG s rozlišením max. 1410 x 730 pixelů, které zasílá zákazníkovi na uvedenou e-mailovou adresu zákazníka.
Případné změny 3D návrhu / vizualizace je objednatel povinen zaslat písemně na e-mail obchod@3Dnavrhy.cz, kde je uveden předmět zprávy „změna a xxx jméno“ zákazníka.
Zákazník není oprávněn po odeslání objednávky tuto objednávku jednostranně zrušit. Je-li objednávka odeslána a zhotovitelem přijata, je zákazník povinen zhotovenou zakázku převzít a uhradit za ni příslušnou cenu.
Zákazník poskytuje zhotoviteli své osobní údaje, které jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků zhotovitel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci nebo zákazníkem zvolení zástupci zhotovitele, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

VI. Reklamační rád – změna 3D návrhu / vizualizace

   Zpracování objednávek ze strany zákazníků, věnuje zhotovitel maximální odbornou a potřebnou péči a důsledně kontroluje celý technologický proces. I přes snahu zhotovitele může dojít k tomu, že zákazník nebude zcela spokojen s vyřízením objednávky.
Pro tyto případy platí tento reklamační řád:
   Reklamace musí byt uplatněná písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 30-ti dnů od obdržení 3D návrhu/vizualizace.
Rozsah služeb a podmínky pro zpracování 3D návrhu/vizualizace zhotovitel nastavil tak, aby zákazník měl dostatečný prostor pro vyhovení reklamace-změny a to max. však 1x na každém úkonu práce. Přiklad: 3D návrh + 1x.
   Zpracování 3D návrhu/vizualizace se dělí na technickou část – dispoziční řešení, půdorys ve 2D, a designovou část-grafické barevné provedení návrhu ve 3D.
   1. Reklamace dispozičního řešení:
Zhotovitel na základě požadavku zákazníka navrhne optimální dispoziční řešení daného prostoru. Tento návrh dispozice zákazník může změnit dvakrát a to buď formou žádosti o zpracování jiného řešení se stávajícími zařizovacími předměty, a nebo uvede své požadavky pro změnu.
Zákazník může požádat o zpracování dispozičního řešení na základě svých požadavků, tento návrh může změnit-doladit jedenkrát.
Přiklad: Zhotovitel navrhne dispozice + 1x změna - oprava + 1x změna – doladění finálního řešení, nebo zákazník navrhne své řešení + 1x změna jako doladění návrhu.
   2. Reklamace designu 3D návrhu barevné provedení:
Pro zpracování 3D návrhu v design 3D barevném provedení musí zákazník písemně potvrdit-schválit finální dispoziční řešení daného prostoru. Při zhotovení barevného 3D návrhu není možnost měnit již navržené a schválené dispozice.
Zhotovitel na základě požadavku zákazníka na styl a uvedených materiálů v objednávce zhotoví barevný 3D návrh/vizualizaci. Tento návrh zákazník může změnit žádostí o zpracování nového odlišného řešení, a nebo sám navrhne své vlastní řešení, které může ještě jednou upravit ve finálním provedení.
Příklad: Zhotovitel zhotoví 3D návrh + 1x změna, nebo zákazník navrhne své řešení + 1x změna jako doladění návrhu. Při realizací zakázky další změna návrhu je možná, pro doladění projektu.
   Změna 3D návrhu v barevném provedení neumožňuje změnu materiálů uvedených při zadání objednávky. Změny se provádí pouze u materiálů uvedených v objednávce zákazníkem. Změny oproti objednávce se řeší individuálně se zhotovitelem, standardně se účtuje minimálně 1 hod práce v sazbě uvedené v platném ceníku.
Při navrhování fasád RD, exteriéru nebo jiného zadání, které se nevztahuje na návrhy interiéru, se změny provádí na stejném principu 3D návrh + 1x změna, však materiály (textury a barvy) zákazník může měnit bez příplatku.
   3. Lhůty k vyřízení reklamace-změny
Zhotovitel se zavazuje vyřídit reklamaci, provést změnu 3D návrhu, dle rozsahu služeb a podmínek ve zvolené variantě, a zhotovitel se odkazuje na platnou nabídku cen, uvedenou v sekci ceník www.3Dnavrhy.cz/ceniky/cenik-3d-navrhy .

VII: Závěrečná ustanovení


1. Uzavřením smlouvy o dílo objednatel (zákazník) současně potvrzuje, že se seznámil s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění“ a tyto přijímá.

2. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení objednateli, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany objednavatele.
3. Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku (v případě kupujících, kteří jsou podnikatelskými subjekty a uplatnili na daňovém dokladu zadání IČO).
4. Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za zhotovitelem vzniklou v souvislosti se smlouvou o dílo jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem zhotovitele. Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.
5. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení zákazníkovi na internetových stránkách zhotovitele.
6. Tyto VOP a reklamační řád zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2013.3D Návrhy s.r.o. Domažlická 68, 318 00 Plzeň IČO: 27980898